rodo w autmex

Obowiązek informacyjny o ochronie Twoich danych osobowych w AUTMEX 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych przekazujemy Ci wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych w firmie AUTMEX Wojciech Łańcucki.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest AUTMEX Wojciech Łańcucki z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane. Zwany w dalszej części AUTMEX

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji na temat jak przetwarzane są moje dane?

Dane kontaktowe:

mail: biuro@autmex.eu   strona internetowa: www.autmex.eu,  katalog.autmex.eu

adres do korespondencji: AUTMEX , Al. Krakowska 110/114, Budynek B-27, piętro I, lok. 11, 02 256 Warszawa

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wykonywania usług oraz sprzedaży maszyn, części i narzędzi lub podałeś je nam podczas spotkań na imprezach branżowych tj. Targi branżowe maszyn, narzędzi oraz części i akcesoriów do maszyn CNC, lub też w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej oraz katalogu maszyn, narzędzi i części oraz spotkań osobistych i kontaktów telefonicznych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez AUTMEX?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji:

– zapytań handlowych, czyli sprzedaży maszyn, części, narzędzi oraz akcesoriów,

– napraw i serwisów maszyn CNC oraz części, narzędzi i akcesoriów,

– realizacji umów na przebudowy i unowocześnienia maszyn, regenerację narzędzi i podzespołów itp.

– obsługi zgłoszeń i reklamacji, które do nas kierujesz,

– informacji handlowej o maszynach nowych i używanych z zakresu obróbki metalu oraz narzędzi, części i akcesoriów do tych maszyn,

– kontaktu w zakresie umawiania spotkań handlowych oraz serwisowych.

Przetwarzamy Twoje dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes AUTMEX na który składa się przykładowo:

– wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas
– prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych
– prowadzenie statystyk

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym momencie przesyłając stosowny wniosek na adres AUTMEX, Al. Krakowska 110/114, Budynek B-27, piętro I, lok. 11, 02 256 Warszawa

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie jest to konieczne jednak, jeśli Twoją wolą jest zawrzeć z nami umowę, musisz udostępnić nam takie informacje jak nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, osoba kontaktowa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec AUTMEX, jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności – nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez AUTMEX danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu AUTMEX udostępnia Twoje dane osobowe?

AUTMEX Wojciech Łańcucki  nie przekazuje innym podmiotom Twoich danych osobowych z wyjątkiem naszego biura rachunkowego do celów księgowych. Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu po to, by:

– wykonywać zawarte z Tobą umowy przez okres ich obowiązywania,
– wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
– dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Do celów marketingowych Twoje dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Czy Twoje dane są przykazywane do państw trzecich lub poza EOG?

Nie, twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich i poza EOG oraz do innych organizacji międzynarodowych.

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bez używania profilowania.